Výmena a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Celé znenie obchodných podmienok: https://www.belenka.sk/obchodne-podmienky/

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), a to aj v prípade, že tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nevypratý, nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy:

- zaslať odstúpenie od zmluvy písomne, alebo e-mailom

- priložiť doklad o kúpe - faktúru

- uviesť  v odstúpení od zmluvy číslo a dátum objednávky, zoznam objednaného tovaru, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a určiť spôsob, akým majú byť vrátené prijaté platby s uvedením čísla bankového účtu vo forme IBAN v prípade bezhotovostného vrátenia peňazí.

-----------------------  

VZOR

 

Be Lenka s.r.o.
Martina Rázusa 1133/9
010 01 Žilina

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
vypíšte názov tovaru alebo číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky
Dátum prevzatia tovaru: vypíšte dátum, kedy vám bol tovar doručený
Dôvod odstúpenia od zmluvy: nie je povinnosťou kupujúceho ho uvádzať
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím vaše číslo účtu vo forme IBAN, bankové spojenie: názov banky / v hotovosti poštovým poukazom na adresu: uveďte prosím vaše meno, priezvisko a adresu

V uveďte miesto dňa doplňte dátum

S pozdravom

uveďte vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + váš podpis

Príloha: faktúra

----------------------- 

 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu Be Lenka s.r.o. Martina Rázusa 1133/9, 010 01 Žilina, alebo mu tovar odovzdať osobne v jeho prevádzke po predchádzajúcej dohode. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. 

Odporúčame kupujúcemu pri vrátení tovaru posielať balík kuriérom a s poistením zásielky. Pokiaľ kupujúci nemá doklad o odoslaní tovaru späť, predajca mu nie je povinný náhradu za tovar uhradiť.

 

Výmena tovaru

Pokiaľ Vám zakúpený tovar nesedí, je možné ho vrátiť do 14 dní. Tovar musí byť nepoužitý, nevypratý, nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený. Pre správnu výmenu je potrebné:

- zaslať odstúpenie od zmluvy písomne, alebo e-mailom

- priložiť doklad o kúpe - faktúru

- uviesť  v odstúpení od zmluvy číslo a dátum objednávky, zoznam objednaného tovaru, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a určiť spôsob, akým majú byť vrátené prijaté platby s uvedením čísla bankového účtu vo forme IBAN v prípade, že výmenou vznikne rozdiel v cene.

-----------------------  

VZOR

 

Be Lenka s.r.o.
Martina Rázusa 1133/9
010 01 Žilina

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
vypíšte názov tovaru alebo číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky
Dátum prevzatia tovaru: vypíšte dátum, kedy vám bol tovar doručený
Dôvod odstúpenia od zmluvy: výmena tovaru za napíšte prosím za aký tovar chcete vymeniť zaslaný tovar
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: v prípade preplatku uveďte prosím vaše číslo účtu vo forme IBAN, bankové spojenie: názov banky / v hotovosti poštovým poukazom na adresu: uveďte prosím vaše meno, priezvisko a adresu

V uveďte miesto dňa doplňte dátum

S pozdravom

uveďte vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + váš podpis

Príloha: faktúra

-----------------------  

 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu Be Lenka s.r.o. Martina Rázusa 1133/9, 010 01 Žilina, alebo mu tovar odovzdať osobne v jeho prevádzke po predchádzajúcej dohode. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. 

Odporúčame kupujúcemu pri vrátení tovaru posielať balík kuriérom a s poistením zásielky. Pokiaľ kupujúci nemá doklad o odoslaní tovaru späť, predajca mu nie je povinný náhradu za tovar uhradiť.