Veľkoobchodné podmienky

Veľkoobchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) pre veľkoobchodných partnerov

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim Be Lenka s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, IČO: 51085291, DIČ: 2120590197, spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68526/L (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim – veľkoobchodný partner, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.belenka.com (ďalej aj „E-shop“) alebo prostredníctvom emailovej komunikácie prípadne telefonicky. Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:

Prevádzka:

Be Lenka s.r.o.
Martina Rázusa 1133/9
010 01 Žilina
E-mail: wholesale@belenka.com Tel. č.: +421 948 191 469
Číslo účtu - IBAN: SK7483300000002001293158 pre platby v EUR

Platbu za objednaný tovar prosíme neuhrádzať, pokiaľ nedostanete platobné údaje na váš e-mail.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Definícia niektorých pojmov:

 • E-shop – počítačový systém umiestnený v sieti internetu s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov. Pre veľkoobchodných partneroch je na stránke E-shopu umiestnený registračný formulár. Prostredníctvom neho Kupujúci vystavuje a zasiela objednávku Predávajúcemu.
 • Kupujúci - právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s Predávajúcim. Za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje aj zaslanie objednávky.
 • Veľkoobchodný partner – právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s Predávajúcim za účelom predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi.
 • Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke e-shopu www.belenka.com. Pod pojmom tovar sa myslí „nový tovar“, „použitý tovar“ a „tovar vyrobený na zákazku“, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.
 • Nový tovar - tovar, ktorý nebol používaný a nachádza sa v originálnom balení výrobcu spolu so všetkým príslušenstvom.
 • Zákazková výroba - je výroba tovaru na základe osobitných požiadaviek Kupujúceho, ktorý zhotoví Predávajúci.
 • Kúpna cena – celková cena, v ktorej je zahrnutá cena tovaru, vrátane nákladov na ich dodanie.

2. Elektronická objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy pre veľkoobchodného partnera

2.1. Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru sa rozumie odoslaný:

2.1.1. elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuku e-shopu www.belenka.com s uvedením informácií o veľkosti tovaru, vzore, príp. doplnkoch na nosiči / bunde / mikine, celkovú cenu tohto tovaru a nákladov na jeho dodanie, spôsob platby a dodania spracovaný systémom elektronického obchodu

2.1.2. Veľkoobchodný partner sa pre vyplnenie elektronického formulára zaregistruje na web stránke www.belenka.sk (www.belenka.cz prípadne www.belenka.com) určenom pre veľkoobchodných partnerov. Po registrácii informuje Predávajúci Kupujúceho o zriadení osobného konta, ktorým sa bude Kupujúci pri objednávaní tovaru hlásiť na www.belenka.com. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre veľkoobchodného zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť Be Lenka s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme Kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.belenka.com pod menom príslušného zákazníka. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil / bol Predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný Predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme BeLenka, o čom bude Kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.belenka.com, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku. E-shop www.belenka.com umožňuje Kupujúcemu prístup k informáciám o stave jeho objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie …) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.belenka.com. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2019. 2.1.3. e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch e-shopu. V prípade nedostupnosti elektronického spojenia, môže veľkoobchodný partner objednať tovar telefonicky. Potvrdenie objednávky a informácie spojené s vybavením objednávky sa uskutoční následne elektronicky, zvyčajne formou potvrdzujúceho emailu.

2.2. Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru vyrobeného na zákazku sa rozumie odoslaný:

2.2.1. e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho Kupujúcim. V prípade, že sa jedná o výrobu na zákazku a nie o dodávku štandardne ponúkaného tovaru, Predávajúci s Kupujúcim uzatvárajú kúpnu zmluvu so špecifikáciou tovaru na zákazku, dohodnú podmienky jeho zhotovenia, kúpnu cenu, dodacie termíny a dodávku.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť Be Lenka registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

2.4. Spoločnosť Be Lenka s.r.o. umožňuje svojim veľkoobchodným partnerom možnosť predobjednávky tovaru, ktorý bude zaradený do predaja cez eshop prostredníctvom marketingových kampaní resp. zaradený do predaja ako novinka v sortimente. O marketingovej kampani bude veľkoobchodný partner informovaný prostredníctvom emailovej komunikácie, kde budú definované podmienky predobjednávania tovaru.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá v momente záväznej akceptácie návrhu na jej uzatvorenie oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. V prípade objednávky zaslanej e-mailom je kúpna zmluva uzatvorená v momente odoslania potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade telefonickej objednávky, je kúpna zmluva uzatvorená aj ústne, pričom jej potvrdenie bude vykonané elektronicky formou emailu na emailovú adresu kupujúceho.

3. Cenové podmienky

3.1. Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako cena daného tovaru. Predajné ceny v e-shope sú uvádzané v eurách. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru alebo ceny platné pre zákazkovú výrobu. Náklady na dodanie budú pripočítané k cene tovaru vo výške podľa uvádzaných pre jednotlivé typy prepravy tovaru v e-shope resp. podľa cenníka prepravy od prepravcu (v prípade objednávky tovaru emailom alebo telefonicky).

3.2. Akciové ceny, ceny platné pri uvádzaní nových produktov na trh (platné pre predobjednávky) a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

3.3. Predávajúci v prípade dodania tovaru alebo služby do zahraničia nenesie zodpovednosť za clá, poplatky a dane vyrubené v súvislosti s dovozom tovaru zo Slovenskej republiky. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci.

3.4. Predávajúci - veľkoobchodný partner je viazaný predávať tovar zakúpený v spoločnosti Be Lenka koncovému zákazníkovi za ceny nie nižšie ako sú uvádzané na www.belenka.com pre maloobchodných zákazníkov. Porušenie tejto podmienky, bude spoločnosť Be Lenka s.r.o. považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo môže mať za následok ukončenie zmluvného vzťahu s veľkoobchodným partnerom.

4. Spôsob platby

4.1. Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet predávajúceho. Kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet vedený vo Fio Banke, IBAN: SK74 8330 0000 0020 0129 3158 pre platby v Eurách pričom ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry, resp. číslo zálohovej faktúry pri dodávke tovaru vyrobeného na zákazku a do poznámky pre príjemcu uvedie názov spoločnosti, na ktorú tovar objednáva. Objednávka bude vybavená až po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho v dodacích lehotách uvedených v čl. 5 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že spoločnosť Be Lenka s.r.o. nedokáže objednaný tovar dodať (napr. kvôli nedostupnej látky, nevyhovujúcej látke dodanej kupujúcim) je platba vrátená na účet zákazníka v plnej sume. V prípade, že zákazník objednaný tovar alebo zákazku nepreberie, sa platba stáva nevratnou.

4.2. Platba prostredníctvom platobnej brány Pay Pal . V takomto prípade sa budú účtovať poplatky za uskutočnenie platby vo výške 3,5 % z fakturovanej sumy.

5. Dodacie podmienky

5.1. Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom Predávajúci odošle do 48 hodín po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Pri dodaní tovaru objednaného na objednávku bude tovar dodaný v zmysle informácie od Predávajúceho o možnostiach dodávky tovaru na objednávku a po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

  5.2. V prípade dodávky tovaru vyrábaného na objednávku a na zákazku sú tieto vybavované v termíne po dohovore resp. max do 6 týždňov od potvrdenia objednávky, pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho ako aj dodania vlastnej látky od Kupujúceho. Pričom táto dodacia lehota začína plynúť až splnením všetkých predchádzajúcich podmienok. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na dodanie takéhoto tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

  5.3. Ak sa v elektronickej objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci o tom informuje Kupujúceho, pričom ho informuje aj o možnosti čiastočných dodávok a nákladov za dodanie.

  5.4. Tovar je doručovaný prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke, pričom Kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní.

  5.5. Faktúra je Kupujúcemu doručovaná elektronicky na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim. Faktúra slúži aj ako záručný list.

  5.6. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v prevádzke Predávajúceho po vzájomnej dohode.

  5.7. Tovar je dodávaný na územie Slovenskej republiky, Českej republiky, poprípade na územie iného štátu po vzájomnej dohode.

  5.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím.

  5.9. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať:

  • či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,
  • či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou, 
  • či je tovar poškodený.

  V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktovať Predávajúceho. V prípade, ak bol dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky kontaktovať Predávajúceho. V prípade zistenia poškodenia tovaru je Kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovare alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

  6. Náklady na dodanie

  6.1. Cena poštovného je závislá od zvoleného spôsobu doručenia a spôsobu platby. Určuje sa individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

  6.2. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

  7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  7.1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

  1. v prípade, že kúpnu zmluvu nie je možné realizovať z dôvodov na strane Kupujúceho (nesprávne uvedené kontaktné údaje, Kupujúci s Predávajúcim nekomunikuje a pod.)
  2. v prípade, že si Kupujúci neprevzal predmet objednávky do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol povinný si ho prevziať,
  3. v prípade vypredania skladových zásob,
  4. v prípade, že sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a z uvedených dôvodov Predávajúci nie je schopný tovar Kupujúcemu dodať alebo ho dodať v cene, ktorá je uvedená v e-shope,
  5. prípade, že Kupujúci si už v minulosti objednaný tovar neprevzal alebo iným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo je dlžníkom Predávajúceho,
  6. v prípade dodávky tovaru vyrábaného na zákazku, ak Kupujúci v procese výroby opakovane mení svoje požiadavky,
  7. v prípade, že veľkoobchodný partner predával dodaný tovar od spoločnosti Be Lenka s.r.o. za ceny nižšie ako sú určené pre maloobchodných partnerov v zmysle článku 3, bodu 3.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

  7.2. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zániku kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zániku kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  7.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pokiaľ hodnota objednávky je nižšia ako 1500 Eur bez dph do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že Kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), a to aj v prípade, že tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nevypratý, nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený.

  7.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.3 týchto všeobecných obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

  7.5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek výroby na zákazku od Kupujúceho.

  7.6. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslať toto odstúpenie e-mailom na adresu Predávajúceho uvedenú v jeho kontaktných údajoch. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné priložiť doklad o kúpe (faktúru). V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo a dátum objednávky alebo zoznam objednaného tovaru, dátum, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko Kupujúceho, názov spoločnosti, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu a Kúpna cena bude Kupujúcemu vrátená na bankový účet, ktorým bola predtým uskutočnená platba za tovar od Kupujúceho.

  7.7. Kupujúci je povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu Be Lenka s.r.o., Martina Rázusa 1133/9, 010 01 Žilina alebo mu tovar odovzdať osobne v jeho prevádzke po predchádzajúcej dohode. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša Kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

  7.8. Predávajúci je povinný Kupujúcemu najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu

  7.9. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, vypratý, neúplný alebo nie je v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený, Predávajúci nie povinný vrátiť Kupujúcemu platby prijaté na základe kúpnej zmluvy. V takom prípade bude Kupujúcemu odoslaný tovar späť na jeho adresu.

  7.10. Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúcemu zaniká v prípade, že si ho Kupujúci neuplatnil v lehote a spôsobom upraveným v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, v prípade, že Kupujúci nepredloží originál dokladu o kúpe (faktúry) alebo v prípade, že Kupujúci poruší svoju povinnosť odoslať tovar späť predávajúcemu v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.7. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

  7.11. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

  7.12. Odporúčame Kupujúcemu pri vrátení tovaru posielať balík kuriérom a s poistením zásielky. Pokiaľ Kupujúci nemá doklad o odoslaní tovaru späť, predajca mu nie je povinný náhradu za tovar uhradiť.

  8. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

  8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  8.2. Záručná doba na objednaný a riadne zaplatený resp. prevzatý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

  8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z.

  8.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od predávajúceho v e-shope www.belenka.com, emailom alebo telefonicky.

  8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

  8.6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu toto právo zaniká. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia tovaru na prevádzku Predávajúceho. Poštovné pri odoslaní produktu na reklamáciu hradí Kupujúci.

  8.7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

  8.8. Ak má tovar vady má Kupujúci právo uplatniť si reklamáciu tak, že doručí tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o kúpe (faktúrou) do sídla Predávajúceho na vlastné náklady a zároveň doručí podrobný popis závad. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

  8.9. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.

  8.10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  8.11. Nárok na uplatnenie reklamácie u Predávajúceho Kupujúcemu zaniká:

  • nepredložením faktúry alebo príslušenstva,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • neuplatnením reklamácie bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • poškodením tovaru pri preprave v prípade, že Kupujúci poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 5.9 týchto Všeobecných obchodných podmienok,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením alebo iným zásahom vyššej moci,
  • poškodením tovaru, ktoré bolo spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, vystavením netypickým podmienkam.

  8.12. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

  • prirodzeným opotrebením,
  • znečistením tovaru alebo jeho častí,
  • zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
  • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
  • mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  • po uplynutí záručnej doby.

  8.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  8.14. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise závad pri uplatnení reklamácie.

  8.15. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená tak, že Predávajúci zabezpečí odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

  8.16. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  8.17. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

  8.18. Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia novej veci.

  8.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a o vybavení reklamácie Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, vydať písomný doklad (aj e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  8.20. Na vybavenie reklamácie Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30-dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie v tomto prípade nie je zákonom stanovená, predávajúci sa ju však zaväzuje vybaviť v lehote do 40 dní.

  8.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

  9. Záverečné ustanovenia

  9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu www.belenka.com.

  9.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

  9.3. Prípadné spory vzniknuté pri plnení kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že dohoda nebude možná, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

  9.4. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení.

  9.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  Veľkoobchodné podmienky platné od 1. 3. 2019.