Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme právo každého človeka na súkromie a ochranu osobných údajov. Maximálna bezpečnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov a zároveň ich ochrana je v našej spoločnosti samozrejmosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Aby sme zaručili ochranu každého Vášho osobného údaja, s ktorým sa pri našej práci dostaneme do styku, prijali sme technické, organizačné ako i personálne opatrenia v súlade vychádzajúc z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a taktiež aby boli všetky tieto naše opatrenia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Je pre nás dôležité, aby každý, kto využíva služby našej spoločnosti, bol informovaný o dôvodoch a spôsoboch spracúvania osobných údajov, o spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, ako aj s právami, ktoré mu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určuje zákon. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa vyššie uvedených oblastí.

V súvislosti s prijatými opatreniami na ochranu osobných údajov dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý pracovník spoločnosti Be Lenka s.r.o. má prístup k osobným údajom, ako aj to, ktoré Vaše osobné údaje je oprávnený spracovať.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Be Lenka s.r.o., so sídlom Obchodná 9076/3D, Žilina 01008, IČO: 51085291, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.68526/L

Svoje práva môžete uplatniť na tejto e-mailovej adrese: info@belenka.com

2. Aké osobné údaje spracúvame?
V našej spoločnosti pracujeme iba s tými osobnými údajmi, ktoré nám umožňujú poskytovanie služieb v rozsahu našej činnosti, teda spracovať objednávku našich zákazníkov v zmysle administratívy a doručenia tak, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov spracúvame za účelom poskytovania tovaru a služieb v rozsahu našej činnosti. Jednotlivé účely charakterizujeme nasledovne:

Spracovanie údajov na základe plnenia zmluvy
Osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi zákazníkom, ako našim objednávateľom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov zákazníkom úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na úspešné uzavretie zmluvy a jej následné plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s klientom uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracovanie údajov na marketingové účely
Osobné údaje našich klientov spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od klientov na tento účel udelený súhlas. Marketing sa týka najmä týchto činností:

Ponuka produktov a služieb spoločnosti Be Lenka s.r.o.. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov, prípadne formou správy na sociálnej sieti, ak je táto forma pre Vás prijateľnejšia.

Posielanie informačných emailov obsahujúcich obchodné ponuky, články a informácie z aktivít z predmetu činnosti spoločnosti Be Lenka s.r.o.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať ponuky služieb spoločnosti Be Lenka s.r.o.. Bez udeleného súhlasu nemôžeme poskytovať individuálne ponuky tovarov a služieb. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na: info@belenka.com

4. Používanie cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači alebo na mobilnom zariadení pri návšteve našich stránok. To našim stránkam okrem iného (v závislosti od druhu cookies) umožňuje zapamätať si Vaše posledné aktivity a užívateľské preferencie, napr. prístupové údaje, jazyk, veľkosť písma či nastavenia zobrazenia našich webových stránok po určitú dobu, takže pri ďalšej návšteve webových stránok nie je potrebné tieto preferencie nastavovať znovu.

Pri návšteve našich stránok dochádza k automatickému spracovaniu niektorých Vašich údajov, napr. informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme, o doméne webových stránok, z ktorých na naše stránky pristupujete, o počte návštev, o priemernej dobe strávenej prehliadaním konkrétnych stránok atď. Tieto údaje sú ukladané na účely monitoringu atraktivity našich stránok, ako aj za účelom zlepšovania ich funkčného a obsahového nastavenia. V tom tiež spočíva náš oprávnený záujem, ktorý je právnym dôvodom pre spracovanie Vašich údajov. K spracovaniu vyššie uvedených údajov dochádza za použitia súborov cookies, IP adresy a ďalších technických nástrojov, ktoré umožňujú vyhodnotiť, aké časti našich webových stránok sú populárne, čo si návštevníci našich webových stránok prezerajú a koľko času na týchto webových stránkach strávia. Súbory cookies pozostávajú z informácií, ktoré webový server odošle a uloží do Vášho internetového prehliadača. Tieto informácie sú potom zaslané späť webovému serveru pri každej návšteve našich webových stránok. To webovému serveru umožňuje identifikovať a sledovať Váš internetový prehliadač. Súbory cookies, ktoré používa Prevádzkovateľ, sa zaraďujú medzi tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na monitorovanie dátových prenosov za účelom prispôsobenia našich webových stránok potrebám návštevníkov.

Pri návšteve našich webových stránok máte možnosť prijať používanie cookies za pomoci tlačidla vyjadrujúceho súhlas. Ak svoj súhlas nepotvrdíte alebo ak používanie cookies zakážete, budete mať rovnaký prístup na naše webové stránky, ako keby ste svoj súhlas vyjadrili, výsledkom čoho bude získanie menej presných údajov na naše účely, teda na účely optimalizácie webových stránok. Ďalej upozorňujeme, že aj keď použitie súborov cookies akceptujete, môžete ich zo svojho internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. V takom prípade budete pri opätovnej návšteve našich webových stránok opätovne vyzvaní na vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu.

Využitie našich webových stránok ďalej analyzujeme prostredníctvom služby Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní nášho portálu za pomoci súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie komplexných správ o ich využívaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy.

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
Osobné údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy spracúvame počas obdobia trvania zmluvného vzťahu a ďalších nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, kedy to od nás vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon o DPH v súvislosti s archiváciou daňových dokladov obsahujúcich Vaše údaje.

Osobné údaje získané na základe súhlasu budú spracúvané až alebo do odvolania súhlasu zákazníkom, tj. po dobu trvania záujmu zákazníka o naplnenie účelu ich spracúvania, napr. po dobu záujmu o príjem newslettera.

Po uplynutí uvedeného času budú osobné údaje vymazané, s výnimkou údajom, ktoré v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov môžeme naďalej spracúvať v záujme obhajoby našich právnych nárokov.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame:

- Priamo od klienta pri uzatvorení, v priebehu trvania a plnenia zmluvy.
- Priamo od klienta udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov.
- Od iných osôb, ktorým klient na to dal súhlas.


7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu je založený na dobrovoľnosti, z tohto dôvodu ho klient môže kedykoľvek odvolať. Ak si klient nepraje dostávať od nás ponuku, môže nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom na info@belenka.com

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
Kto odvolanie podáva. Uveďte Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

Uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje.

Odvolanie adresujte spoločnosti Be Lenka s.r.o.

Odvolanie súhlasu je možné taktiež využitím k tomu určeného odkazu umiestneného na konci každej marketingovej správy, ktorú od nás obdržíte v elektronickej podobe.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu môžete poslať e-mailom na: info@belenka.com

Odvolanie súhlasu je možné taktiež využitím k tomu určeného odkazu umiestneného na konci každej marketingovej správy, ktorú od nás obdržíte v elektronickej podobe.

8. Aké práva má klient v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
Kladieme veľký dôraz na rešpektovanie práv našich zákazníkov. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nárok na uplatnenie nasledujúcich práv:

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov
Ide predovšetkým o totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracovania a kategórie údajov, informácie o príjemcovi alebo o kategóriách príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k údajom
Zákazník má právo na potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. V prípade, že osobné údaje spracúvané sú, vzniká mu právo na prístup k informáciám o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých údajov, o príjemcoch a dobe uchovávania osobných údajov. Taktiež má zákazník právo na informácie o svojich právach, ako aj o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Klientovi vzniká zároveň právo na prístup k informáciám o zdroji osobných údajov, o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, ako aj k informáciám a zárukám v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Zákazník má právo na poskytnutie kópie spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu
V prípade, že sa Vaše osobné údaje zmenili, v dôsledku čoho by spoločnosť Be Lenka spracúvala neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, nás môžete informovať a my Vaše evidované osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz
Osobné údaje sme povinní v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch na pokyn zákazníka vymazať. Z uplatnenie práva na výmaz nám vyplýva povinnosť vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené zákonom žiadané podmienky, nakoľko v niektorých právom stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje uchovávať a archivovať počas zákonom stanovenej doby, a to napriek tomu, že by klient požadoval dané údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania údajov
Právo na obmedzenie spracovania údajov si máte možnosť uplatniť v prípade, že si prajete, aby sme Vami poskytnuté osobné údaje spracúvali výlučne na nutné zákonné dôvody, prípadne žiadate, aby sme Vaše osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak zákazník požaduje, aby sme jeho osobné údaje poskytli inej spoločnosti, má možnosť požiadať nás o odovzdanie svojich osobných údajov v zodpovedajúcom formáte. Urobíme tak v prípade, že nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
V prípade, že sa zákazník domnieva, alebo zistí, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, alebo že jeho osobné údaje spracúvame v rozpore s platnou legislatívou, žiadame, aby sa na nás obrátil so žiadosťou o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môže vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
S akýmkoľvek podnetom alebo sťažnosťou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môže klient obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uplatnenie práv
Právo na ochranu osobných údajov poskytnutých spoločnosti Be Lenka s.r.o. si môžete uplatniť na e-mailovej adrese gdpr@belenka.com. Vyjadrenie poskytujeme bezplatne. V prípade, že by bol podnet neprimeraný, alebo by sa vyskytoval opakovanie, máme právo účtovať si adekvátny poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady s poskytnutím informácií.

9. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Súhlas so spracovaním osobných údajov dáva klient spoločnosti Be Lenka s.r.o.. Spoločnosť má prístup k osobným údajom ako prevádzkovateľ. Prístup k osobným údajom majú predovšetkým zamestnanci spoločnosti Be Lenka s.r.o., osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež zmluvným sprostredkovateľom, ako sú programátori, správcovia e-shopu, doručovacie spoločnosti a vedenie účtovníctva.

Zmluvnými sprostredkovateľmi sú spoločnosti, ktoré spravujú náš systém a zabezpečujú chod spoločnosti a fungovanie jej jednotlivých častí. S týmito sprostredkovateľmi má spoločnosť Be Lenka s.r.o. uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú taktiež viazaní dodržiavaním pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane mlčanlivosti, aby sme zaručili najvyššiu mieru právnej ochrany, ktorá zodpovedá požiadavkám platnej legislatívy na území Slovenskej republiky.


V Žiline, dňa 25. 7. 2019