Materská dovolenka

Be Lenka logo Be Lenka
25.04.2019
Materská dovolenka

Keď sa dieťa narodí, potrebuje neustálu sarostlivosť svojich rodičov. V prvom rade ide o matku, ktorá sa stará aj o kojenie. Dieťa však potrebuje obidvoch rodičov a ani otca v jeho novej úlohe nemôže nikto nehradiť. Samozrejme, rodina potrebuje zabezpečenie, preto s novorodencom nezostávajú doma celé tri roky obaja manželia, ale iba jeden z nich, kým druhý chodí práce. S dieťatkom je najčastejšie doma jeho mamička, ale sú prípady, kedy sa o dieťa stará otec.

Dĺžka materskej dovolenky

Materskú dovolenku so všetkými jej náležitosťami, právami a povinnosťami upravuje Zákonník práce. Podľa Zákonníka je dĺžka materskej dovolenky 34 týždňov. Ak ide o slobodnú mamičku, teda o osamelú ženu, ktorá dieťa bude vychovávať sama, dĺžka materskej dovolenky je 37 týždňov. Dĺžka obdobia, počas ktorého sa rodič bude starať o dieťa, závisí aj od toho, či sa narodilo jedno dieťatko, alebo ide o dvojičky či viac detí. Ak žena priviedla na svet naraz dve a viac detí, Zákonník práce priznáva takejto mamičke materskú dovolenku v trvaní 43 týždňov. Dĺžka materskej dovolenky nesmie byť podľa platnej legislatívy kratšia ako 14 týždňov. Zároveň platí nariadenie, podľa ktorého sa materská dovolenka nemôže skončiť alebo prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov od dátumu pôrodu.

Výpočet materskej

Dávky počas materskej dovolenky vypláca Sociálna poisťovňa rodičom, ktorí spĺňajú určité podmienky (viac si o nároku na materskú dovolenku povieme nižšie v tomto článku). Od 1. januára 2018 vstúpili do platnosti určité novely zákona, ktoré okrem iného upravili aj výšku dávok. Od uvedeného dátumu sa zvýšila maximálna výška nemocenských dávok, čo ovplyvnilo aj materské, a to nasledovne: Maximálny denný vymeriavací základ stúpol na 59,9672 €. Materské tak bude Sociálna poisťovňa vyplácať v maximálnej výške 1349,30 € mesačne.

Výška materského je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 54 zákona o sociálnom poistení. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Nárok na materskú dovolenku

Nie každá žena má nárok na vyplácanie dávok materského. Musí spĺňať určité požiadavky, ktoré stanovuje § 48 až § 53 zákona o sociálnom poistení. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že nárok na vyplácanie materského má žena, ktorá bola v zamestnaneckom pomere. Živnostníčky, nezamestnané, alebo študentky nárok na dávky nemajú.

Vyplácanie materského

Zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení citujeme podmienky nároku, ktorých splnením vzniká žene alebo mužovi nárok na materské:

 1. Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
 2. Nárok na materské vzniká od začiatku 6. týždňa, najskôr od začiatku 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Ak žena porodí skôr, ako určil lekár, patrí jej materské odo dňa pôrodu do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské.
 3. Po uplynutí 28. týždňa od vzniku nároku má nárok na materské poistenkyňa, ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dvoch z narodených detí sa stará, alebo ak je osamelá. Nárok na materské v tomto prípade zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské.
 4. Obdobie nároku na materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.
 5. Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do svojej starostlivosti a stará sa oň, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do svojej starostlivosti a v období 22 týždňov. Pokiaľ ide o dve deti, alebo je poistenec osamelý, doba nároku na materské je 31 týždňov. Týmto iným poistencom môže byť:
 • otec dieťaťa, ak matka zomrela
 • otec dieťaťa, ak sa matka podľa posudku lekára nemôže alebo nesmie starať o dieťa
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa posudku lekára nemôže alebo nesmie starať o dieťa a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok
 • otec po dohode s matkou dieťaťa, najskôr však po uplynutí doby, počas ktorej má matka nárok na materské
 • manželka otca dieťaťa, ktorá sa stará o dieťa, keď matka dieťaťa zomrela
 • fyzická osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

Nárok na dovolenku počas materskej

Aj počas toho, ako sa matka stará o svoje malé dieťa na materskej dovolenke, má nárok na dovolenku v práci. Samozrejme, za predpokladu, že ide o zamestnanca. Opäť platí, že aj tieto záležitosti sa riadia pravidlami a podmienkami, ktoré musí žena na materskej alebo muž na rodičovskej dovolenke splniť.

Ak zamestnanec alebo zamestnankyňa splnili podmienku odpracovaných minimálne 60 dní v kalendárnom roku, vzniká im nárok na dovolenku. Zamestnávateľ túto dovolenku však môže krátiť za prvých sto zameškaných pracovných dní z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, a to o jednu dvanástinu. Za každých ďalších 21 pracovných dní, ktoré zamestnanec zamešká kvôli tomu, že je na rodičovskej dovolenke, mu môže zamestnávateľ skrátiť dovolenku rovnako o jednu dvanástinu. Na krátenie dovolenky má zamestnávateľ právo podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce SR.

V praxi to znamená, že obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej alebo rodičovskej dovolenke, sa posudzuje ako výkon práce, a preto ak do príslušného kalendárneho roka spadá 60 dní materskej dovolenky (čo zodpovedá 60 odpracovaným dňom), má človek nárok na riadne čerpanie dovolenky aj teda popritom, ako sa doma stará o svoje bábo.

Aj túto dovolenku však môže zamestnávateľ skrátiť. Môže tak urobiť vtedy, ak v rovnakom kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na čerpanie dovolenky popri materskej, zameškal zamestnanec alebo zamestnankyňa 100 pracovných dní.

Čo ak nestíham vyčerpať dovolenku?

Netreba podliehať panike, zákon, našťastie, myslí aj na to :-) Ak by ste si náhodou pre čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka nestihli vyčerpať dovolenku v práci, na ktorú vám vznikol nárok, môžete si ju vyčerpať po skonční materskej dovolenky. Juchú! :)

Prihláste sa na odber noviniek 10%

a získajte 10% zľavu na Váš prvý nákup, exkluzívne ponuky a najnovšie informácie.

Zaujímajú ma:

Kliknutím na „PRIHLÁSIŤ“ súhlasíte so zaradením Vašej emailovej adresy do databázy prevádzkovateľa týchto stránok, a so zasielaním informácií o jej produktoch a službách. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a právach dotknutej osoby, sú uvedené tu