Príspevky na deti 2023

Be Lenka logo Be Lenka
15.11.2022
Príspevky na deti 2023

S narodením dieťatka prichádza okrem mora radosti, povinností a starostí aj množstvo rozličných príspevkov, ktoré si môžeme uplatniť či už na krátke obdobie (tehotenské, materské, rodičovské) alebo na obdobie do jeho dospelosti. Tieto príspevky sa zvyknú každoročne upravovať, tak sa poďme spolu pozrieť na to, na aké príspevky a v akej výške máme nárok pri deťoch v roku 2023.

Obsah článku

Pred narodením dieťatka

Niektoré dávky sú k dispozícii ešte pred samotným narodením bábätka aby pomohli mamičke-čakateľke vykompenzovať zvýšené finančné nároky, ktoré prichádzajú s obdobím tehotenstva. Jedná sa o relatívne nové dávky, v platnosti sú len niekoľko rokov, no o to viac maminky v očakávaní potešili v časoch nekonečne rastúcej inflácie a zvyšovania cien. Ktoré sú to?

1. Tehotenské

Každá žena v očakávaní vie, že spolu s tehotenstvom prichádzajú zvýšené výdavky. Tehotná žena si potrebuje zabezpečiť vhodný šatník prispôsobujúci sa jej rastúcemu brušku. Potrebuje sa dobre stravovať či doplniť si vitamíny. Niektoré ženy musia poľaviť v pracovnom tempe. Práve na kompenzáciu týchto extra výdavkov slúži tehotenské. 

Kto má na tento príspevok nárok?

  Tehotná žena, ktorá bola predtým nemocensky poistená (zamestnankyňa alebo odvody platiaca SZČO), dobrovoľne poistená osoba

  Podmienky nároku
   • Odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (zjednodušene – od 13 týždňa tehotenstva)
   • Ak nie je tehotná žena aktívne platiaca odvody, musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, a to na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t.j. 13 týždeň tehotenstva)
   • Okrem toho že žena musí odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne, alebo byť v ochrannej lehote po zániku povinného poistenia,  nesmú byť na jej osobu evidované nedoplatky voči Sociálnej poisťovni väčšie ako 5 EUR, a to po dobu posledných 5 rokov
   Vyplácanie príspevku

   Príspevok sa vypláca vypočítaný na kalendárne dni na mesačnej báze a vypláca ho Sociálna poisťovňa.

   Trvanie príspevku

    Tehotenské sa vypláca po dobu od 13. týždňa tehotenstva (27 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu stanoveným lekárom) do dňa pôrodu alebo do dňa ukončenia tehotenstva inak ako pôrodom (úmrtie plodu, rodičky)

    Výška príspevku

     Výška príspevku sa vypočítava, podobne ako materské, podľa denného vymeriavacieho základu (DVZ), presne je to 15% DVZ. V prípade SZČO sa vypočítava z pravdepodobného DVZ. Výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10% maximálneho DVZ a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. Tak znie poučka. Čo možno očakávať v konkrétnych číslach? Minimálna dávka za kalendárny deň je 7,96274 € (za kalendárny mesiac, ktorý má 30 dní je to 238,90 €, za 31 dní je to 246,90 €). Maximálna výška dávky za kalendárny deň je 11,94411 € (za mesiac, ktorý má 30 dní je to 358,40 €, za 31 dní je to 370,30 €).

     Ako požiadať o príspevok?

      O príspevok žiadame na pobočke Sociálnej poisťovne, kde predkladáme vyplnenú žiadosť o tehotenské, potvrdenú gynekológom.

      2. Tehotenské štipendium

       Tehotenské štipendium je dávka, ktorá sa vypláca tehotnej žene, ktorá nie je zárobkovo činná ale ktorá študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole. Rovnako ako tehotenské má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov počas obdobia tehotenstva.

       Kto má na tento príspevok nárok?

        Študentka strednej alebo vysokej školy, ktorá dosiahla plnoletosť a je študentkou denného prezenčného štúdia.

        Podmienky nároku
         • Trvalý pobyt v Slovenskej republike
         • Úspešne sa prehupnúť do 13-teho týždňa tehotenstva (druhého trimestra)
         Vyplácanie príspevku

         Príspevok sa vypláca mesačne, bez ohľadu na počet dní v mesiaci, suma je fixná. Príspevok vypláca príslušná stredná alebo vysoká škola.

         Trvanie príspevku

          Príspevok je vyplácaný tehotnej od začiatku 13.teho týždňa tehotenstva (27 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu stanoveným lekárom) do dňa pôrodu alebo iného ukončenia gravidity (úmrtie plodu, ženy). Nárok na vyplácanie príspevku zaniká aj vtedy, keď žena ukončí štúdium na vysokej škole alebo je podmienečne vylúčená (stredné školy)

          Výška príspevku

           Výška príspevku je fixná, a to 200 €.

           Ako požiadať o príspevok?

            Tehotná podáva písomnú žiadosť riaditeľovi školy (v prípade štúdia na strednej škole) alebo rektorovi, prípadne dekanovi (ak študuje na vysokej škole).

            Po narodení dieťaťa

            Narodením dieťaťa zaniká nárok na tehotenské alebo tehotenské štipendium ale vzniká nárok na plejádu ďalších finančných dávok. Ktoré sú to?

            1. Príspevok pri narodení dieťaťa

            Tento príspevok sa radí medzi špeciálne jednorazové štátne sociálne dávky. Jeho účelom je pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s narodením bábätka. V minulosti sa mu ľudovo hovorilo „kočíkovné“.

            Kto má na tento príspevok nárok?

             Na príspevok po narodení dieťaťa má nárok matka. V prípade, že matka zomrela alebo je po nej vyhlásené pátranie, toto právo prechádza na otca dieťaťa alebo osobu, ktorej bolo príslušnými orgánmi dieťatko zverené do starostlivosti.

             Podmienky nároku
              • Narodenie dieťaťa 
              • Žiadateľ o príspevok musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Právny nárok na príspevok zaniká v prípade, že sa matka od štvrtého mesiaca tehotenstva nezúčastňovala raz za mesiac pravidelných prehliadok u gynekológa. 
              Vyplácanie príspevku

              Dávka je vyplácaná formou jednorazového príspevku a vypláca ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

              Trvanie príspevku

               Príspevok je jednorazový.

               Výška príspevku

                Výška príspevku sa každý rok mení. V roku 2023 je to 829,86 € pre dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu. V prípade, že ide dieťatko zo štvrtého a ďalšieho pôrodu, vtedy je výška príspevku 151,37 €. Ak ide o viacpočetný pôrod, suma sa zvyšuje o 75,69 € na každé narodené dieťa.

                Ako požiadať o príspevok?

                 Po poslednej právnej úprave zaniká povinnosť písomne žiadať o vyplatenie príspevku. Našťastie o byrokratickú povinnosť menej. Zaevidovanie prebieha automaticky a dávka bude vyplatená rovnakou cestou ako bolo vyplácané tehotenské alebo iná dávka poskytovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

                 2. Materské

                 Materské je peňažná dávka, ktorá sa vypláca mamičke v posledných týždňoch tehotenstva a počas prvého približne pol roka života dieťatka. Na „materskú dovolenku“ môže ísť aj otecko, a to počas prvých troch rokov života dieťatka.

                 Kto má na tento príspevok nárok?

                  Materské zvyčajne poberá matka dieťaťa, neskôr môže aj otec. No právny nárok na poberanie má aj iný poistenec, ako napríklad manžel matky dieťaťa, ktorý nemusí byť biologický otec dieťaťa, fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa na základe právnych rozhodnutí príslušného orgánu. Osoba žiadajúca o materské musí byť aktívne poistená v Sociálnej poisťovni alebo v ochrannej lehote po skončení povinnosti platenia odvodov. 

                  Podmienky nároku
                   • V deň vzniku nároku musí byť osoba platiaca odvody do Sociálnej poisťovne alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku poistenia
                   • Byť nemocensky poistená po dobu minimálne 270 dní v období dvoch rokov pred vznikom nároku na materské
                   • Žiadajúca osoba nesmie mať nedoplatky na nemocenskom vyššie ako 5 € za posledných 5 rokov
                   • V prípade, ak o materské žiada otec dieťaťa, platia okrem vyššie uvedeného aj tieto podmienky:
                    •  dieťa musí mať minimálne vek 6 týždňov
                    •  materské nemôže byť poberané súbežne s materským matky na to isté dieťa
                    •  otec dieťaťa nemôže mať po dobu poberania materského príjem zo zamestnania, z ktorého poberá materské. V prípade SZČO môže otec neprerušovane pokračovať v podnikateľskej činnosti
                   Vyplácanie príspevku

                   Materské sa vypláca na základe koeficientu vypočítaného na deň a vypláca ho Sociálna poisťovňa. Materské sa vypláca mesačne. 

                   Trvanie príspevku

                   Nárok na materské vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred termínom pôrodu určeným lekárom. V prípade rizikového tehotenstva môže žena nastúpiť na materskú 8 týždňov pred termínom pôrodu. Poberanie materského trvá po dobu 34 týždňov od vzniku nároku. Toto obdobie sa predlžuje, pokiaľ ide o slobodnú matku, a to na obdobie 37 týždňov  a v prípade mnohopočetného pôrodu (dvojičky, trojičky...) na 43 týždňov. V prípade, že o materské požiadal otec, doba poberania príspevku sa skracuje na 28 týždňov. V prípade, že ide o otca samoživiteľa sa toto obdobie predlžuje na 31 týždňov a 37 týždňov v prípade, že sa otec stará o minimálne dve deti z jedného tehotenstva. Otcove materské sa vlastne skracuje o 6 týždňov, ktoré dostane „navyše“ tehotná žena pred pôrodom. 

                   Výška príspevku

                    Podobne ako pri tehotenskom, sa pri výpočte materského pracuje s denným vymeriavacím základom. Výška dávky je 75% DVZ (alebo pravdepodobného DVZ pri SZČO), pričom DZV nesmie presiahnuť maximálny DVZ, ktorý je platný v danom roku. Minimálna hodnota materského nie je stanovená, avšak v prípade, že suma nedosahuje aspoň výšku rodičovského príspevku, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dopláca rozdiel medzi materským a rodičovským. To znamená, že minimálne materské bude v roku 2023 421,60 €. Maximálna výška materského už zastropovaná je, pre rok 2023 je to 59,72055 € na kalendárny deň. V prípade mesiaca, v ktorom je 30 dní, je maximálne materské 1791,70 € a v prípade 31 dní je to 1851,40 €. 

                    Ako požiadať o príspevok?

                     Keďže príspevok vypláca Sociálna poisťovňa, podáva sa na pobočke žiadosť o materské potvrdená lekárom.

                     Poznámka: Od 1.11.2022 môžu otcovia využiť po narodení dieťaťa 2 týždne otcovskej dovolenky, počas ktorej im otcovský príspevok vypláca Sociálna poisťovňa. 

                     3. Príspevok na viac súčasne narodených detí

                     Kto má na tento príspevok nárok?

                      Rodič detí, prípadne fyzická osoba, ktorej boli deti zverené do náhradnej starostlivosti rozhodnutím príslušných orgánov.

                      Podmienky nároku

                       Táto špeciálna dávka platí pre tieto dva prípady :

                       • Súčasne 3 narodené deti alebo viac súčasne narodených detí (a teda neplatí to pre dvojičky)
                       • V priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve a viac detí súčasne (to znamená dve tehotenstvá počas dvoch rokov z ktorých sa narodilo viac detí, minimálne dvojičky z každého)
                       Vyplácanie príspevku

                       Príspevok sa vypláca raz ročne a zastrešuje ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

                       Trvanie príspevku

                        Príspevok sa vypláca do dovŕšenia 15 rokov detí.

                        Výška príspevku

                         Pre rok 2023 je výška tohto príspevku 110,36 €.

                         Ako požiadať o príspevok?

                          O príspevok sa žiada podaním žiadosti na príslušnom (podľa miesta narodenia dieťaťa) Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

                          4. Rodičovská dovolenka

                          Rodičovský príspevok je finančná dávka, ktorá strieda materské a jej úlohou je finančne podporiť rodiča, ktorý nepracuje ale riadne sa stará o dieťa do dovŕšenia jeho 3 rokov. V prípade, že má dieťatko dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, môže sa rodičovská predĺžiť až do dovŕšenia 6 rokov. 

                          Kto má na tento príspevok nárok?

                           Rodič dieťaťa, ktorý sa riadne stará o dieťa, prípadne fyzická osoba ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím príslušných orgánov. Na rodičovské má nárok aj manžel/manželka žijúci z rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti, aj keď nie je jeho biologickým rodičom. 

                           Podmienky nároku

                            Na to, aby boli splnené podmienky na vyplácanie rodičovského príspevku musí byť zabezpečená riadna starostlivosť o dieťa a žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

                            Vyplácanie príspevku

                             Rodičovské sa vypláca raz mesačne, vždy za mesiac spätne a suma je fixná (na rozdiel o materského).

                             Trvanie príspevku

                              Rodičovský príspevok sa vypláca po skončení nároku na materské do tretieho roku dieťaťa. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa sa kladným vyhovením žiadosti o predĺženie príspevku môže toto obdobie predĺžiť až do šiesteho roku dieťaťa. 

                              Výška príspevku

                               Výška príspevku má dve úrovne podľa toho, či mala žiadateľka vzniknutý nárok na materské, a teda či odvádzala odvody do Sociálnej poisťovne pred nástupom na materskú. V prípade, že rodič nepoberal materské, alebo mu nebolo priznané z dôvodu nesplnenia podmienky na priznanie materského (270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred nástupom na materskú),  v tom prípade je rodičovské vo výške 301 €. Ak žiadateľka splnila podmienky na priznanie materského, má nárok na vyššiu dávku, a to 412,60 €. V prípade, že je narodených viac detí súčasne sa tieto dávky zvyšujú o 25% na každé ďalšie narodené dieťa. 

                               Ako požiadať o príspevok?

                                Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne elektronicky, je potrebné predložiť žiadosť o rodičovský príspevok.

                                5. Príspevok na starostlivosť o dieťa

                                Ide o alternatívny príspevok k rodičovskému. Rovnako ako rodičovské ho vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho úlohou je kompenzácia zvýšených výdavkov pri starostlivosti o dieťa.

                                Kto má na tento príspevok nárok?

                                 Na tento príspevok majú nárok pracujúci rodičia alebo študujúci rodičia, ktorí nie sú doma na rodičovskej dovolenke. Dieťaťu musí byť poskytovaná starostlivosť legálnym poskytovateľom registrovaným na území Slovenskej republiky – napríklad jasličkami, škôlkou alebo osobou, ktorá má na opatrovanie detí živnostenské oprávnenie. 

                                 Podmienky nároku

                                  Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

                                  Vyplácanie príspevku

                                   Príspevok sa vypláca mesačne a vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

                                   Trvanie príspevku

                                    Príspevok sa vypláca do dovŕšenia tretieho roku dieťaťa, prípadne keď dieťa dovŕši šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a UPŠVaR kladne vyhovie žiadosti o predĺženie príspevku po tom, ako dovŕši tri roky. 

                                    Výška príspevku

                                     Maximálna suma príspevku je 280 € mesačne. Keďže minimálne rodičovské je 301 €, nejedná sa o finančne výhodné riešenie. Čo ale výhodou tohto príspevku je, je to, že je možné uplatniť si ho na každé dieťa do troch, prípadne šiestich, rokov. Súbežné čerpanie rodičovských príspevkom možné NIE JE. 

                                     Ako požiadať o príspevok?

                                      Žiadosť o príspevok sa podáva na Úrade práce podľa trvalého bydliska.

                                      5. Prídavok na dieťa

                                      Finančný príspevok určený na kompenzáciu zvýšených nákladov pri starostlivosti o dieťa.

                                      Kto má na tento príspevok nárok?

                                       Zákonný zástupca dieťaťa, od narodenia po maximálne 25 rokov, ktoré spĺňa podmienky uznania nároku.

                                       Podmienky nároku

                                        Na uznanie nároku na vyplácanie príspevku na dieťa musí toto dieťa spĺňať nasledovné:

                                        • Byť maloleté ALEBO
                                        • Byť študentom denného štúdia základnej, strednej alebo na vysokej škole ALEBO
                                        • Nebyť schopné študovať alebo pracovať kvôli úrazu alebo pre chorobu ALEBO
                                        • Byť oslobodený od povinnosti dochádzať do školy ALEBO
                                        • Vzdelávať sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ALEBO
                                        • Z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu príslušné orgány vyhodnotili, že dieťa nie je schopné pripravovať sa na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť. V tomto prípade poberá rodič prídavok na dieťa do dovŕšenia jeho plnoletosti
                                        Vyplácanie príspevku

                                        Príspevok sa vypláca mesačne, keďže ho vypláca rovnaký úrad ako vypláca rodičovskú dávku, zvykne to chodiť naraz v jednej platbe.

                                        Trvanie príspevku

                                         Príspevok sa vypláca od narodenia dieťaťa po maximálne 25 rokov. V prípade, že dieťa končí svoje štúdium maturitou a stáva sa zárobkovo činné, zaniká nárok na príspevok. V jednoduchosti povedané, nárok na príspevok trvá, kým dieťa chodí do školy alebo nie je zo zdravotných dôvodov schopné chodiť do školy alebo pracovať, no najviac do dovŕšenia dvadsiateho piateho roku života.

                                         Špeciálnym prídavkom k príspevku na dieťa je príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy na pokrytie zvýšených nákladov spojených s nástupom do školy. Tento príspevok navýši prídavok na dieťa o 110 € a je vyplácaný v októbri v roku, kedy dieťa nastúpilo na plnenie povinnej školskej dochádzky.

                                         Výška príspevku

                                          Nedávne úpravy zákona dvihli výšku vyplácaného prídavku na dieťa na sumu 60 € mesačne.

                                          Ako požiadať o príspevok?

                                           Žiadosť o prídavok na dieťa treba podať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného bydliska. Potrebné tlačivo s názvom Žiadosť o prídavok na dieťa je možné si stiahnuť na internete. V prípade, že má žiadateľ elektronický podpis, môže žiadosť podať online na stránke slovensko.sk. v prípade kladného vybavenia žiadosti už žiadateľ nedostane žiadne vyrozumenie ale mu začne príspevok nabiehať podľa zvoleného spôsobu v žiadosti.

                                           7. Prídavok k príplatku na dieťa

                                           Tento špeciálny príspevok k prídavku vo výške 30 € sa vypláca žiadateľom, ktorí nemajú nárok na daňový bonus na dieťa podľa osobitého predpisu. O tento príspevok možno žiadať aj spätne, a to najviac do obdobia 6 mesiacov odo dňa podania žiadosti. Žiadosť treba podať na úrade práce prislúchajúcom žiadateľovi podľa trvalého alebo prechodného bydliska.

                                           8. Daňový bonus na dieťa 

                                           Daňový bonus na dieťa je uplatniteľná položka pre zamestnanca alebo SZČO na každé vyživované dieťa v spoločnej domácnosti. Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na dieťa má takzvané daňové zvýhodnenie, čo v praxi znamená, že si priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov. Zamestnanci si väčšinou uplatňujú daňový bonus mesačne a tak si znižujú preddavky na daň z príjmov a tým si zvyšujú čistú mzdu. SZČO si daňový bonus uplatňujú v daňovom priznaní a tak si znižujú vzniknutú daň z príjmov, prípadne im je vyplácaný rozdiel, ak je vzniknutá daň nižšia ako výška vzniknutého daňového bonusu.

                                           Kto má na tento príspevok nárok? 

                                            Na daňový bonus má nárok riadne zamestnaná osoba alebo osoba so SZČO, ktorá podáva riadne daňové priznanie z podnikateľskej činnosti. V prípade, že daňovník poberá dotáciu na stavu dieťaťa od 5 do 15 rokov, nárok na daňový bonus nemá.

                                            Podmienky nároku

                                             Na to, aby si daňovník mohol uplatniť daňový bonus musí byť splnené nasledovné:

                                             • Daňový bonus je možné uplatniť si na každé vyživované dieťa  v spoločnej domácnosti (t.j. vlastné, osvojené alebo prevzaté do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutie príslušných orgánov)
                                             • Daňový bonus si uplatňuje len jeden z daňovníkov (otec ALEBO matka)
                                             • Daňový bonus nie je možné uplatniť na dieťa vo veku 5 až 15 rokov, na ktoré daňovník poberá dotáciu na stravu
                                             Vyplácanie príspevku

                                             Daňový bonus môže byť uplatňovaný mesačne, alebo ročne v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní. 

                                             Trvanie príspevku

                                              Možnosť uplatniť si daňový bonus začína narodením dieťaťa a trvá do ukončenia školskej dochádzky, naviac však do dvadsiateho piateho roku života (štúdium musí byť dennou formou). Ak dieťa ukončí svoje štúdium strednou školou a ďalej v štúdiu nepokračuje, trvá nárok na daňový bonus do 31.8., dokedy je dieťa ešte stále oficiálne študentom. Ak dieťa pokračuje štúdiom na vysokej škole, má rodič právo na nepretržité uplatnenie daňového bonusu. Daňový bonus trvá do ukončenia štúdia vysokej školy, no najviac do 25. narodenín dieťaťa. 

                                              V prípade osvojených detí alebo adoptovaných detí nárok na daňový bonus vzniká mesiacom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o osvojení/adopcii.

                                              Výška príspevku

                                               A tu sa dostávame k najkomplikovanejšej pasáži tohto článku, vyrátavaniu daňového bonusu. To, čo sa doteraz rátalo jednoducho, fixnou sumou podľa vekových kategórií, je teraz navyše podmienené aj výškou zárobku daňovníka, respektíve jeho daňovým základom, z ktorého sa mu vypočítava daň z príjmu. Tak sa na to pozrime.

                                               • Rozlišujeme dve vekové kategórie detí:
                                                •  0-15 rokov a 15+
                                               • Výška daňového bonusu na dieťa do 15 rokov je 100 € / mesiac
                                               • Výška daňového bonusu na dieťa nad 15 rokov je 50 € /mesiac

                                               A tu prichádza tá komplikovaná časť – výška daňového bonusu sa bude odvíjať od výšky základu dane, bude percentuálne ohraničená.

                                               Počet vyživovaných detí
                                               Percentuálny limit základu dane
                                               (čiastkového základu dane)
                                               1 20%
                                               2 27%
                                               3 34%
                                               4 41%
                                               5 48%
                                               6 a viac 55%

                                               Zdroj: § 33 ods. 6 zákona o dani z príjmov

                                               Poznámka 1: 

                                               V auguste 2022 schválila Vláda Slovenskej republiky návrh novely zákona o dani z príjmov, z ktorej vychádza, že v daňových priznaniach za rok 2023 sa bude zohľadňovať aj výška základu dane druhého rodiča, a to pri posudzovaní maximálnej možnej sumy daňového bonusu na dieťa. Za zmienku stojí, že takto si budú vedieť len rodičia, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2023. Rodičia, za ktorých podáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ takúto možnosť mať nebudú. Ďalšie zmeny sa dotýkajú rodičov, ktorým s v priebehu roka zmení počet detí, na ktoré si môžu uplatňovať daňový bonus. Tieto zmeny však ešte musí schváliť parlament a musia byť podpísané prezidentkou Slovenskej republiky.

                                               Poznámka 2:

                                               V súčasnosti je v druhom čítaní aj návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ktorá zvyšuje daňový bonus na sumu 140 € mesačne na prechodné obdobie dvoch rokov, a to na roky 2023 a 2024. O tomto návrhu by sa malo hlasovať na schôdzi Národnej rady SR 29.11.2022. Informáciu budeme aktualizovať, ku dňu 5.12.2023 ešte hlasovanie neprebehlo.
                                               Aktualizácia 7.12.2022: Daňový bonus vo výške 140 € bol schválený na prechodné obdobie dvoch rokov, t.j. za zdaňovacie obdobie 2023 a 2024. Následne sa vráti na sumu 100 € pre deti do 15 rokov a 50 € pre deti nad 15 rokov za mesiac.

                                               Ako požiadať o príspevok?

                                               O uplatnenie daňového bonusu žiada zamestnanec svojho zamestnávateľa vyplnením príslušného tlačiva. Má nárok na uplatnenie:

                                               Mesačne, čím znižuje preddavky na daniach a zvyšuje si tak svoju čistú mzdu. V tomto prípade zamestnanec predkladá vypísanú žiadosť s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ a doloží potrebné dokumenty (ako je napríklad rodný list dieťaťa, čestné vyhlásenie druhého rodiča o neuplatňovaní si nároku na daňový bonus, potvrdenie o návšteve školy atď.)

                                               Ročne v ročnom zúčtovaní dane. To vykonáva zamestnávateľ alebo si daňovník sám podá daňové priznanie. V prípade, že za zamestnávateľa podáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, musí ho o to písomnou formou vyplneným tlačiva zamestnanec požiadať a doložiť potrebné materiály, aby mu bol daňový bonus na dieťa priznaný. Ročným uplatnením daňového bonusu si zamestnanec znižuje daň z príjmov, na základe čoho mu môže vzniknúť preplatok.

                                               SZČO si daňový bonus uplatňuje vypísaním príslušných okienok v daňovom priznaní za minulý kalendárny rok. Daňovník si takýmto spôsobom ponižuje vzniknutú daň z príjmov alebo mu môže z rozdielu vyjsť preplatok, ktorý mu je následne v lehote na to určenej vyplatený. K daňovému priznaniu prikladá potrebné dokumenty dokazujúce vznik nároku na daňový bonus. Väčšinou je potrebné pripojiť rodný list dieťaťa k prvému DP, v ktorom žiadame o daňový bonus na toto dieťa, príslušný úrad po zaevidovaní DP nahráva rodný list do systému.

                                               9. Príspevok na voľnočasové aktivity 

                                               Tento novovytvorený príspevok, takzvané krúžkovné, vo výške 60 € mesačne bol síce Vládou SR schválený, no nebude možné ho do praxe zaradiť od 1.1.2023, ako bolo pôvodne v pláne. Dňa 8.11.2022 bola schválená novela zákona o financovaní voľného času dieťaťa a vyplácaní príspevku na voľnočasové aktivity pre deti vo veku 5 do 15 rokov, s účinnosťou od 1.1.2025. 

                                               Okrem vyššie spomínaných príspevkov na deti je možné žiadať o rôzne kompenzačné príspevky, opatrovateľský príspevok či dotácie v prípade, že má dieťatko zdravotné znevýhodnenie uznané príslušnými orgánmi. V tomto prípade žiadosti posudzuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s odbornou komisiou posudkových lekárov.

                                               Príspevkov na deti je niekoľko. Niektoré vznikajú automaticky, o iné treba požiadať. Niektoré majú krátke trvanie, iné trvajú do dospelosti. Niekedy je ťažké s v tom mori informácií vyznať a navyše tieto príspevky skoro každý rok prechádzajú úpravami a zmenami, takže udržať tempo s aktualizáciami vie byť pekne vyčerpávajúce. Pevne veríme, že sme vám týmto prehľadom poskytli ľahko stráviteľné informácie a vy teraz budete môcť po tomto príspevkovom klzisku korčuľovať s väčšou ľahkosťou.

                                               Prihláste sa na odber noviniek 10%

                                               a získajte 10% zľavu na Váš prvý nákup, exkluzívne ponuky a najnovšie informácie.

                                               Zaujímajú ma:

                                               Kliknutím na „PRIHLÁSIŤ“ súhlasíte so zaradením Vašej emailovej adresy do databázy prevádzkovateľa týchto stránok, a so zasielaním informácií o jej produktoch a službách. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a právach dotknutej osoby, sú uvedené tu